Witamy!
Щиро вітаємо!

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dla osób z Ukrainy przebywających na terenie miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego.

Strona jest w ciągłej aktualizacji i rozbudowie. Prosimy o wyrozumiałość.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniej informacji – napisz do nas! Sprawdź zakładkę KONTAKT

ZAKWATEROWANIE / NOCLEG:


Jeżeli szukasz schronienia dla obywateli Ukrainy lub chcesz je zaoferować:
1. na terenie miasta Nowy Sącz to skontaktuj się z:
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Nowy Sącz, Rynek 21
ZADZWOŃ TEL. 18 44 35 702 lub 698 679 580

2. Schronienie dla obywateli Ukrainy w powiecie nowosądeckim:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
ZADZWOŃ TEL. 18 41 41 621, 18 41 41 622

Schronienie dla obywateli Ukrainy w Małopolsce
Całodobowa infolinia województwa: 12 210 20 02

Mieszkania można również szukać wysyłając zgłoszenia na adres: czk@malopolska.uw.gov.pl lub ukraina@muw.pl
Poradnik dla osób goszczących u siebie Ukraińców – przeczytaj TUTAJ
Gazeta z praktycznymi informacjami dla osób z Ukrainy: TUTAJ

Platforma łącząca uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy z osobami i instytucjami, które oferują miejsca noclegowe: https://www.uasos.org


LEGALIZACJA POBYTU:

Nadanie nr pesel:

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np.
skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz
uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Uzyskanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Wzór fotografii

https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Wniosek o nadanie PESEL złożyć można w dowolnej gminie

W Nowym Sączu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pokój nr 3
Nie stój w kolejce, umów się na konkretny termin:
tel: + 48 18 448 66 77


Zalegalizowanie pobytu obywatela Ukrainy w Polsce

Szczegółowe informacje można uzyskać w następujących miejscach:

Urząd do Spraw Cudzoziemców:
www.gov.pl/udsc
www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
nr tel. +48 47 721 75 75


Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę: +48 12 210 20 02, e-mail: info.spec@muw.pl


Urząd Województwa Małopolskiego Wydział ds. Cudzoziemców w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, tel. 18 540 23 41
Konsulat Generalny w Krakowie
31-514 Kraków, al. Beliny-Prażmowskiego 4
gc_plk@mfa.gov.ua
tel. 12 429 60 66.


W Konsulacie obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski bez dokumentów, uzyska:
– przedłużenie terminu ważności paszportów zagranicznych na okres pięciu lat,
– wpisanie do paszportów zagranicznych danych osobowych dziecka do lat 18 razem ze zdjęciem,
– zaświadczenie ze zdjęciem potwierdzające tożsamość i obywatelstwo Ukrainy, jeśli nie posiada paszportu zagranicznego albo żadnego dokumentu tożsamości.
Zaświadczenie jest potrzebne do identyfikacji w polskich urzędach.
Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie: www.gov.pl/web/ua
https://embassyofukraine.pl/

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu,ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
Straż Graniczna na wniosek może wydać cudzoziemcowi dokument potwierdzający przekroczenie granicy tj.: „POTWIERDZENIE WJAZDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”. Po taki dokument mogą zgłaszać się cudzoziemcy do wszystkich organów Straży Granicznej.
W przypadku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wnioski można składać w siedzibie oddziału jak również u Komendantów Placówek Straży Granicznej w Krakowie-Balicach. Krakowie, Tarnowie, Zakopanem i Kielcach w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Infolinie
– przekraczanie granicy państwowej 18 415 34 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)
– legalizacja pobytu cudzoziemców 18 415 34 08 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)
– zatrudnianie cudzoziemców 18 415 34 05 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)
https://embassyofukraine.pl/

ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIE 300 zł dla obywateli Ukrainy

 Komu przysługuje pomoc:

• Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Świadczenie jednorazowe przysługuje w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Podstawowe wymagania:

1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, pokój nr 8 (parter) w godzinach:

• Poniedziałek: 8.00 – 16.00

• Wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 18 444 36 23, 18 444 36 24 lub drogą elektroniczną e-mail pod adresem mops@nowysacz.pl

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Ważne! Pomoc udzielana jest od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc.

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące dane:

• Imię (imiona) i nazwisko

• Data urodzenia

• Obywatelstwo

• Płeć

• Rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę do przekroczenia granicy

• Data wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• Numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

• Adres pobytu

Dodatkowo w celu ułatwienia nam kontaktu i przyspieszenia wypłaty prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych(o ile je posiada):

• Numer telefonu polskiego operatora

• Adres poczty elektronicznej

• Numer rachunku płatniczego, na które wypłacone zostanie świadczenie

Świadczenia ZUS dla uchodźców
ZUS będzie wypłacał świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.
Uchodźcy z Ukrainy będą mogli ubiegać się o:
Ø świadczenia 500+,
Ø Dobry start,
Ø Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
Ø dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania/pobytu z dziećmi w Polsce.

Uchodźcy otrzymają świadczenia, jeśli złożą elektroniczne wnioski za pośrednictwem #PUE ZUS.
https://www.zus.pl/portal/logowanie-certyfikatem.npi
Odpowiednie wnioski będzie można składać w języku ukraińskim.
 Informację od kiedy można je składać, podamy wkrótce na stronie internetowej ZUS www.zus.pl
Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagać przy składaniu elektronicznych wniosków o te świadczenia. WAŻNE !!!
Aby złożyć wniosek, potrzebny będzie:
Ø nadany w Polsce numer identyfikacyjny PESEL rodzica/opiekuna oraz dziecka
Ø adres e-mail,
 Ø polski numer telefonu,
Ø numer rachunku bankowego w Polsce.
Elektroniczny wniosek o świadczenie na PUE ZUS może złożyć osoba, która:
Ø jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
Ø legalnie przebywa w Polsce,
Ø jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i w związku z działaniami wojennymi przybyło z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r.,
Ø jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko urodzone w Polsce przez matkę z ukraińskim obywatelstwem, której pobyt w Polsce jest legalny.
Świadczenia dla rodzin przysługują uchodźcom z Ukrainy nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.
Informacje o wsparciu finansowym dla rodziny, jakie można otrzymać z ZUS:
– po polsku https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko/4499134
– po ukraińsku https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114

ŻYWNOŚĆ, ODZIEŻ, ŚRODKI HIGIENICZNE I INNE:


Obywatele Ukrainy, którzy zarejestrowali się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu mogą otrzymać pakiety pomocowe w postaci żywności i potrzebnych do codziennego życia rzeczy. Pakiety wydawane są obywatelom Ukrainy oraz osobom prywatnym, które udzieliły schronienia uchodźcom. Najlepiej zadzwonić wcześniej i umówić się na odbiór rzeczy.

Więcej informacji TUTAJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym  Sączu
ul. Grunwaldzka
godz. 7.00-15.00
tel. 18 35 48 236

Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho
Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 120
godz. 8.00-19.00
tel. 533 979 504

EDUKACJA / SZKOŁA:


Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do szkoły publicznej
Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole:

Uczniowie mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Wykazy szkół publicznych w Nowym Sączu

Przedszkola publiczne
https://www.nowysacz.pl/przedszkola-publiczne
Szkoły Podstawowe – publiczne

https://www.nowysacz.pl/szkoly-podstawowe-publiczne

Szkoły ponadpodstawowe – publiczne
https://www.nowysacz.pl/szkoly-ponadpodstawowe-publiczne

Lokalne kursy j. polskiego dla obywateli Ukrainy

IQ Academy Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne w Gostwicy
Od 19 marca o godz. 9:30 startujemy z Kursem Polskiego dla Ukraińców.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (sobota) a czas trwania lekcji to 90 minut.
Spotkania w grupach do 10 osób.
Zajęcia bezpłatne.
tel. 537-007-047
iqacademy.cse@gmail.com

Mapa dojazdu: https://www.google.com/maps/dir/49.6304128,20.6831616/49.5939109,20.5937862/@49.6091217,20.5684127,12z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0

Centrum Językowe Scola
Nowy Sącz, Aleje Wolności 6
Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 15:00 – 16:30.
Formowane są kolejne grupy.
Odpłatność 5 zł za 45 min.
Cena całkowita kursu 60-godz. – 300 zł
tel. 18 547 70 17
info@scola.pl
www.scola.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu
Stary Sączu, Rynek 5
Środy 8:00 – 10:00
Piątek 16:00 – 18:00
ckisstarysacz@gmail.com
tel. 18 446 16 41
https://ckis.wstarymsaczu.pl/

Stowarzyszenie Sursum Corda
Nowy Sącz, ul. Lwowska 11
Zajęcia będą się odbywały przy ul. Ducha Świętego 11
Zajęcia nieodpłatne.
Strat od 26.03.2022
tel. 18 441 19 94
biuro@sc.org.pl
https://www.sc.org.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Instytut Języków Obcych
prowadzi zajęcia tylko dla uchodźców mieszkających w Domu Studenta.
tel. 18 547 56 08

PRACA:


Szukasz pracy?
a) Skontaktuj się z Sądeckim Urzędem Pracy:
Nowy Sącz, ul. Zielona 55 Szukasz pracy? Skontaktuj się z Sądeckim Urzędem Pracy:
tel. 18 44 89 309, 18 44 89 302 lub 18 44 89 289 lub poprzez e-mail: sup@sup.nowysacz.pl
b) Sprawdź stronę www.pracuj.pl
c) Sprawdź stronę www.olx.pl

SUP prosi pracodawców z terenu miasta Nowego Sącza o przekazywanie informacji o chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy.
Informacje dotyczące możliwości legalnego powierzenia zatrudnienia obywatelom Ukrainy
tel. 18 44 89 309, 18 44 89 302 lub 18 44 89 289 lub poprzez e-mail: sup@sup.nowysacz.pl
Pomocne strony internetowe:
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy
https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)
https://oferty.praca.gov.pl/ – baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)
https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)
aplikacja ePraca (w j. polskim)

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Punkt Kontaktowo/Informacyjny dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy, pok. 4
Kontakt:
Agata Pajda-Motak tel. 18 414 94 55
Wiesław Jasiński tel. 18 414 94 38

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Ankieta dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy
https://cadasprod.wup-krakow.pl/projects/97e4250196e550c4053d156a8cb6bc1a/_current.cawi?nc=0.9424707726224065&language=pl_PL?address_id=cb30a28d4e7606c4b158ae64e4af51b5

Infolinia urzędu pracy:  tel. 19524

Pomocne strony internetowe:

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:  https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy


ZBIÓRKI DARÓW:


Zbiórki darów na terenie miasta Nowego Sącza są prowadzone w:

1) Miejski Magazyn Pomocy w Nowym Sączu, ul. Na Rurach 14 (w budynku hali sportowej)
Kontakt: Robert Sobol, tel. 691 759 899

2) Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho
ul. Grunwaldzka 120
Kontakt: 533 979 504
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nowos%C4%85deckie-Serducho-106607978630850

3) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Sączu – zbiórka we współpracy ze Stowarzyszenie Nowosądeckie Serucho
Nowy Sącz, ul. Tłoki 24 d
Joanna Otto, tel. 602 360 689
https://www.facebook.com/schronisko.nowysacz

Stawka 0 % VAT
Minister Finansów wprowadził stawkę 0 % VAT dla wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Zakres przedmiotowy preferencji jest otwarty.
Stawką 0 % VAT objęte są świadczenia oferowane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń. Obniżoną stawką VAT objęte są świadczenia realizowane na rzecz: Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Szczegóły: https://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowym-saczu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/ss7I/content/pomoc-na-rzecz-ofiar-konfliktu-w-ukrainie-bez-vat?redirect=https%3A%2F%2Fwww.malopolskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-nowym-saczu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6bT7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_pqZ0__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_ss7I_POMOC PSYCHOLOGICZNA:

Bezpłatna p𝗼𝗺𝗼𝗰 𝗽𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝘇𝗻𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗼𝗺 𝘄 𝗸𝗿𝘆𝘇𝘆𝘀𝗶𝗲 𝘄 𝘇𝘄𝗶ą𝘇𝗸𝘂 𝘇 𝘀𝘆𝘁𝘂𝗮𝗰𝗷ą 𝘄 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗲 (допомога психолога)

Grzegorz Strojny
Konsultacje telefoniczne i on-line, w języku polskim lub angielskim.
Możliwy dojazd do osób potrzebujących.
tel.: +48 693 351 970
https://psycholognowysacz.pl/

Pracownia psychologiczna Agnieszka Marczak-Chwast
Konsultacje telefoniczne i on-line, w języku polskim.
Możliwy dojazd do osób potrzebujących.
tel.: + 48 518 557 087

„Poddasze Myśli – Psychoterapia i Rozwój”
Yuliana Shevchuk
Paweł Górny
Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że może dołączyć każdy – w dowolnym momencie.
Online, przez komunikator ZOOM
Spotkania raz w tygodniu w poniedziałki o godz. 9:00-11:00, w języku polskim i ukraińskim
Zapisy:  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.poddaszemysli.pl%2Fdarmowe-wsparcie-psychologiczne-ukraina%2F%3Ffbclid%3DIwAR3abK6dIE8V3kEsad_ehI9qVQSOnP5XMRWg5sdHXh79bX6QtUIM8Nt5G78&h=AT1WimOtdBNL14LdnJakm8TKOFlk6eZ7uPKScCZuyct8hdNaHuivYyC7UvVEdMyFl8n4rsRwMalC1n0RCuvSwVui38UOPoymkC4udo94pkmAbO-Oyeialds3b2HuQN054wM_&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3SZ6Dk9PUdJXZuQ0Hd8n-FWxvvk6UyxLzLbUoE0OCigqE9d86kHGuU5MY-DSNla5FtNXgnA6umTkAycNx7QFdp_tyxGd097NMAEyC5yEE_dFZdOxyVuwlPCYAnKFkZF29DMPZqwpvWmUTludMoD2JE-e5OpPkmTvRW-iNNYPHvWw

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. : +48 800 12 12 12
Dyżur psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim w godzinach 15.00 -22.00
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Centrum Medyczne Damiana, Mindhealth
Telefoniczne psychologiczne wsparcie w języku ukraińskim
Codziennie godz. 8.00 – 20.00
tel. +48 22 566 22 27

Książeczki terapeutyczne dla dzieci z ukraińskich i polskich
https://www.dropbox.com/sh/k2og4c3hmk8q20u/AAAm6ZL7UpPiwulGnVCo7Snya?dl=0&fbclid=IwAR1h6rP-pHzgTl0RnsFwUoU5IlB68uz6m1EKERFeuZhIYGDjpLMKr8L5NIk

POMOC PRAWNA:


Przed uzyskaniem porady należy zapisać się na wizytę.

W Nowym Sączu prowadzone są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz usługi nieodpłatnej mediacji w następujących miejscach:
– przy ul. Nawojowskiej 17 a (dawny budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na oś. Milenium)
– przy ul. Grunwaldzkiej 59 a ( siedziba MOPS)
Oferta jest dostępna przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Jest możliwość uzyskania porady również w asyście tłumacza języka migowego lub w wybrane dni w języku angielskim.

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem (18) 414 73 74 w godzinach: 7.30 – 15.30 oraz elektronicznie poprzez email: pomocprawna@nowysacz.pl lub ONLINE (całodobowo) poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy .

Informator dotyczący usług nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Nowym Sączu:
informator w języku polskim
Informator w języku ukraińskim
Fundacja Instytut Państwa i Prawa, dyżury w poniedziałki w godz. 16.00-18.00
Nowy Sącz ul. Stefana Czarnieckiego 5, tel. 18 546 11 46, e-mail: biuro@fundacjaipp.pl

 • Polskie Forum Migracyjne

Bezpłatny telefon kryzysowy w języku ukraińskim i rosyjskim:  669 981 038
poniedziałki w godz. 16.00 do 20.00
środy w godz.  10.00 do 14.00
piątki w godz. 14.00 do 18.00WOLONTARIAT:


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego poszukuje wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim, chętnych zaangażować się na rzecz społeczności ukraińskiej w Nowym Sączu. Bazę wolontariuszy prowadzi Miasto Nowy Sącz.
Jeśli chcesz wspomóc społeczność ukraińską w ramach wolontariatu, zgłoś się mailowo: czk@nowysacz.pl lub telefonicznie: 18 44 35 702, 698 679 580 (całodobowo).

POMOC MEDYCZNA:


Pacjenci uciekający przed wojna z Ukrainy (przybywający po 24 lutego) mogą korzystać w Polsce ze wszystkich świadczeń w ramach NFZ poza leczeniem uzdrowiskowym i rehabilitacją uzdrowiskową.

Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia (wyroby medyczne i leki).

Prawo do szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.

Dzieciom przysługuje prawo do szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień ochronnych.

Dokumenty potwierdzające tożsamość:

 1. paszport obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 2. zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną RP,
 3. dowód osobisty,
 4. prawo jazdy,
 5. akt małżeństwa,
 6. akt urodzenia,
 7. inny dokument poświadczający status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

Poniżej podział na poszczególne rodzaje świadczeń:

POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

czyli lekarz pierwszego kontaktu (rodzinny/internista) i dziecięcy (pediatra) w przychodniach, które mają umowę na te rodzaje świadczeń z NFZ (np. Antitdotum na Broniewskiego, LUX MED na Poniatowskiego). Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. Pani w Antidotum wspomniała o rejonizacji więc pewno najlepiej udać się do przychodni najbliżej miejsca zamieszkania (choć nie jestem pewna czy w tym przypadku jest na to jakiś przepis).

ANTIDOTUM
Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 3a
tel. 18 521 17 01
http://www.antidotum.org.pl/

LUX MED
Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 2
tel. 18 440 77 50
https://www.luxmed.pl/placowki/lux-med-ul-poniatowskiego-2-nowy-sacz

Centrum Medyczne BATOREGO
Nowy Sącz, Al. Batorego 77
tel. 18 442 00 06
http://www.cmbatorego.pl/

SPECJALISTYKA 

( czyli lekarze: neurolog, dermatolog, okulista, endokrynolog, diabetolog, chirurg i inni) w przychodniach, które mają umowę na te rodzaje świadczeń z NFZ (np.LUX MED, PROMED, MEDIKOR, UROMED) należy tylko pytać czy mają danego specjalitę na NFZ jeśli tak rejestracja tak samo jak obywatele Polski z dokumentami jak w przypadku POZ.

PROMED tel. 18 449 16 92

UROMED tel. 18 547 37 37

LUX MED tel. 18 440 77 61

DIAGMED tel. 18 442 36 87

MEDIKOR tel. 18 531 05 40

GABINETY STOMATOLOGICZNE

w przychodniach, które mają umowę na te rodzaje świadczeń z NFZ.Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. 

DENTRA tel. 18 441 40 73 ( termin w tym tygodniu)

IWULSKA DENT tel. 18 449 12 45

BADANIA SPECJALISTYCZNE I LABORATORYJNE

jeśli specjalista na NFZ lub lekarz rodzinny wyśle na badania, wskazuje placówkę gdzie należy wykonać i są one finansowane przez NFZ, np. usg brzucha, ginekologiczne, mammografia, tomografia, rezonans,czy laboratoryjne np. z krwi.

REHABILITACJA

w przychodniach, które mają umowę na te rodzaje świadczeń z NFZ.Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. 

ARTMED tel. 18 549 14 25

NEUROKINEZIS tel. 18 440 74 84

PROWADZENIE CIĄŻY

w przychodniach, które mają umowę na te rodzaje świadczeń z NFZ.Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. 

LUX MED tel. 18 440 77 61

DIAGMED tel. 18 442 36 87

MEDIKOR SZPITAL tel. 18 473 13 80

SOR (Szpitalny oddział ratunkowy) I POBYT W SZPITALU

Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. 

Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu tel. 18 443 88 77

PORÓD

Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. 

Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu tel. 18 443 88 77

MEDIKOR tel. 18 473 13 80

PORADNIE PRYWATNE

Pacjenci się zgłaszają z dokumentami jakie mają (paszport, zaświadczenie z granicy), jeśli czegoś brakuje podpisują oświadczenie i świadczenia są udzielane jak obywatelom Polski. 

Wszystko zależy od podejścia lekarza i zarządzających daną placówką, niektórzy specjaliści odstępują od pobierania opłat w tym przypadku.

TRANSPORT NA TERENIE POLSKI

Od 26 lutego br. obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie Polski z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika wskazanych kategorii. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie/u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o usługach PKP Intercity.

+48 22 473 00 86  – Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

800 033 022 – darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych

Numery dostępne są w godzinach 8:00 – 20:00, 7 dni w tygodniu.

Zasady odprawy

1. Przejazdy obywateli Ukrainy odbywają się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia.

2. Obywatele Ukrainy muszą okazać paszport, dowód tożsamości lub inny dokument, który potwierdzi ich obywatelstwo.

3. Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany (podróżni mogą zabrać ze sobą więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy).

4. Nieodpłatne bilety dodatkowe można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu.

Zasady przejazdów z Polski do Niemiec

5. Obywatele Ukrainy, mogą podróżować z Polski do Niemiec w wagonach z miejscami do siedzenia 2 klasy:

1) do 8.03.2022 r., w pociągach:

 • IC nr 37000/56 Wawel
 • IC nr 57000/58 Gedania
 • IC nr 17000/248 Berolinum
 • IC nr 60456/456 Nightjet
 • IC nr 17040/5940

2) od 9.03.2022 r., w pociągach:

 • IC nr 37000/56 Wawel
 • IC nr 57000/58 Gedania
 • IC nr 60456/456 Nightjet
 • IC nr 17008/40 Varsovia
 • IC nr 17000/248 Berolinum
 • IC nr 17006/44 Spree
 • IC nr 17004/48 Odra/Oder
 • IC nr 17002/246 Wisła
 • IC nr 17040/5940

6. Nieodpłatne bilety dodatkowe są wydawane do ostatniej stacji w Polsce.

7. Dalsza podróż do Niemiec odbywa się na podstawie paszportu, dowodu tożsamości lub innego dokumentu, który potwierdza ich obywatelstwo.

Zasady przejazdów z Polski do Czech, z Polski na Słowację, z Polski do Austrii albo z Polski na Węgry

8. Obywatele Ukrainy, mogą podróżować pociągami z Polski do Czech, z Polski na Słowację, z Polski do Austrii albo z Polski na Węgry w wagonach z miejscami do siedzenia 2 klasy.

9. Nieodpłatne bilety dodatkowe są wydawane do ostatniej stacji w Polsce.

10. Dalsza podróż do Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier odbywa się na podstawie paszportu, dowodu tożsamości lub innego dokumentu, który potwierdza ich obywatelstwo.

Dodatkowe informacje dotyczące tylko komunikacji krajowej

11. Jeżeli obywatel Ukrainy kupił bilet, to może go zwrócić bez potrąceń (dot. również biletów na przewóz) lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy.

TRANSPORT DARÓW NA TERENIE POLSKI:


Osoby, które mają busy, autobusy, samochody ciężarowe – będą potrzebne do transportu darów na terenie Polski – mogą wysłać zgłoszenie na adres: transport.ukraina@muw.pl.

DARMOWE STARTERY TELEFONICZNE:


W ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy, operator sieci Plus oraz marka Plush zaangażowane są w dystrybucję darmowych starterów, które wydawane są w punktach recepcyjnych m.in. w Przemyślu, Dorohusku oraz Ustrzykach Dolnych.

Plus


Plus oferuje obywatelom Ukrainy darmowe startery Plus na kartę oraz Plush na kartę. Można je otrzymać w punktach sprzedaży Grupy Polsat Plus w całym kraju. Aby dostać starter, wystarczy okazać ukraiński paszport. We wszystkich punktach można od razu zarejestrować kartę SIM. Konto jest ważne 30 dni.

Na każdym starterze jest aktywowany pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie.

Plus wprowadził dla obywateli Ukrainy również darmowy pakiet 10 GB internetu. Można go aktywować kodem *136*11*9999# i zatwierdzić przyciskiem połączenia. Ponadto sieć zniosła opłaty roamingowe dla abonentów Vodafone Ukraina przybywających na terenie Polski. Dzięki temu będą oni mogli wykonywać bezpłatne połączenia głosowe miedzy Polską a Ukrainą oraz na terenie naszego kraju, a także korzystać z transmisji danych.


T-Mobile


T-Mobile również rozdaje darmowe startery Heyah na kartę oraz T-Mobile na kartę. Ukraińcy mogą je otrzymać w salonach tej sieci w całej Polsce, okazując dowolny dokument tożsamości. T-Mobile oferuje nielimitowane połączenia międzynarodowe i SMS-y do Ukrainy. Można też uruchomić bezpłatne pakiety gigabajtów i minut na rozmowy na terenie Polski. Konto jest ważne przez 100 dni.

Użytkownicy ofert T-Mobile na kartę, Heyah i MIX automatycznie otrzymują dostęp do pakietów i mogą z nich korzystać do 31 marca. Zaś osoby korzystające z ofert abonamentowych (indywidualnych i biznesowych) mogą aktywować usługę:

w aplikacji mobilnej „Mój T-Mobile”,

wysyłając SMS o treści „TAK” pod numer 80008,

kontaktując się z obsługą klienta, tel. 602-960-200.

Pakiet 100 bezpłatnych minut na rozmowy w Polsce można aktywować, wysyłając SMS o treści „TAK” pod numer 80405.

Zniesiono również opłaty roamingowe dla abonentów Vodafone Ukraina i Lifecell przybywających na terenie Polski Z kolei od piątku, 4 marca T-Mobile zniesie je także dla osób korzystających z kart SIM T-Mobile na terenie Ukrainy. Nie zapłacą oni za połączenia, SMS-y i MMS-y na numery ukraińskie i polskie. Usługa zostanie aktywowana automatycznie.


Orange


Orange przekazuje startery pre-paid z darmowymi pakietami usług na granicy polsko-ukraińskiej: w Medyce, Dorohusku, Hrebennej, Dołhobyczowie, Zosinie, Budomierzu i Korczowej. Wolontariusze pomagają w zarejestrowaniu kart SIM, aby były one od razu gotowe do użycia. Wtedy aktywuje się oferta przygotowana specjalnie dla osób z Ukrainy, która jest ważna 31 dni. To bezpłatne połączenia w Polsce (rozmowy, SMS-y, MMS-y) 100 darmowych minut do Ukrainy (po ich wykorzystaniu 29 gr za min.) oraz 30 GB internetu.

Ponadto Orange deklaruje, że wszyscy klienci indywidualni narodowości ukraińskiej, którzy korzystają z oferty na abonament lub na kartę, do 10 marca mogą skorzystać z darmowego pakietu 10 GB internetu na 30 dni do wykorzystania na terenie Polski. O tym, jak aktywować zostali powiadomieni SMS-em.

Operator wzmocnił też sieć w okolicach przejść granicznych z Ukrainą, by nie pojawiały się problemy z zasięgiem.

Ponadto sieć zniosła opłaty roamingowe dla abonentów Vodafone Ukraina, Lifecell oraz Kyivstar, którzy przebywają w Polsce.


Play
Również Play oferuje darmowe startery w punktach recepcyjnych na granicy. 

3 marca operator wprowadził usługę „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę”. Do 31 marca stawka za minutę połączenia i SMS do Ukrainy (do sieci Kyivstar, Vodafone oraz Lifecell) to 0 zł. Usługę można włączyć kodem *111*201*1# lub w aplikacji Play24.

Ponadto dla obywateli Ukrainy przygotowano specjalny darmowy pakiet, a w nim: nielimitowane rozmowy i SMS-y na Ukrainę (do ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone, Lifecell), 120 minut na połączenia głosowe w Polsce oraz 10 GB transmisji danych. Można go aktywować kodem USSD *111*1213*1# albo w aplikacji Play24.

Operator przedłuża także ważność aktywnych kont obcokrajowców o 100 dni.

Sieć zniosła też opłaty roamingowe dla abonentów Vodafone Ukraina oraz Lifecell. Z kolei 4 marca operator zmienia ofertę roamingu na Ukrainie – połączenia wychodzące i przychodzące na numery polskie i ukraińskie oraz SMS-y i MMS-y będą darmowe. Transmisja danych będzie rozliczana po tej samej stawce co w Unii Europejskiej, czyli 14,36 zł/1 GB.

PIENIĄDZE / BANKI

Lista banków, które zdecydowały się znieść opłaty i prowizje za różne usługi

mBank — do odwołania zwraca opłaty za przelewy do banków w Ukrainie. Bank zwrot zrealizuje automatycznie, maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia zaksięgowania transakcji.

BNP Paribas Bank Polska – odstąpił od pobierania opłat od obywateli Ukrainy za przelewy pieniędzy do tego kraju, wpłacanie i wypłacanie środków w oddziałach banku oraz wypłaty z bankomatów w Polsce. Dodatkowo bank uruchomił infolinię ukraińską pod numerem telefonu +48 503 228 228

PKO Bank Polski – „Konto bez Granic” będzie bez opłat za prowadzenie przez 12 miesięcy od otwarcia. Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane: posiadanie adresu zamieszkania w Polsce, telefonu polskiego operatora sieci komórkowej. Bank będzie wydawał tymczasową kartę do konta, od razu przy otwarciu konta w wybranych oddziałach banku. PKO BP znosi też opłaty za szybki przelew do Kredobanku (ukraińska spółka-córka) i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie. Oferta obowiązuje przez 3 miesiące.

Santander Bank Polska – do 31 marca br. nie będzie pobierał opłat za przelewy przychodzące z i wychodzące do Ukrainy. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz przelewów realizowanych w trybach: zwykłym, pilnym i ekspresowym.

ING Bank Śląski — od poniedziałku zawiesza pobieranie opłat za przelewy do Ukrainy. Bank podjął też decyzję o ułatwieniu w zakładaniu konta. Obywatele Ukrainy, którzy przybywają obecnie do nas w związku z trwającą wojną, muszą napisać oświadczenie, że przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. oraz okazać jeden z dokumentów wymienionych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców:

Bank Millennium – od 27 lutego zwalnia klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów. Dodatkowo bank znosi prowizję od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidualnych na Ukrainę, niezależnie od narodowości nadawcy. Klienci banku mogą liczyć na wsparcie konsultantów posługujących się językiem ukraińskim pod numerem telefonu +48 22 598 40 45

Credit Agricole — zwraca opłaty za przelewy do Ukrainy dla klientów indywidualnych. Opłaty będą zwracane automatycznie w ciągu dwóch tygodni. Dodatkowo dla klientów z Ukrainy wprowadza bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i nie będzie pobierać opłaty za konto i za kartę do konta.

Bank Pocztowy – Bank znosi opłaty za prowadzenie nowo otwieranych rachunków oraz obsługę kart płatniczych do 28 lutego 2023 roku. Dodatkowo do 31 maja 2022 roku nie będzie pobierać opłat za wszystkie przelewy SWIFT do Ukrainy z ROR klientów detalicznych. Z kolei obywatele Ukrainy, którzy otworzą ROR w banku, będą korzystać z darmowych przelewów SWIFT przez 12 miesięcy, czyli do 28 lutego 2023 roku.
Bank zapewnia obsługę w języku ukraińskim, wystarczy zadzwonić na infolinię: 52 328-07-97.


Bank Pekao – rozwiązania dla klientów indywidualnych i firmowych.
Od 1 marca zniósł opłaty za przelewy w dwie strony, tj. z Polski do banków na Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski – dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych.
Ponadto prowadzenie „Konta Przekorzystnego” dla klientów indywidualnych jest bezpłatne. Dodatkowo od 1 marca bank zniósł dla obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Nie pobiera również żadnej marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą.
Bank Pekao ma w swojej ofercie aplikację mobilną PeoPay i bankowość internetową Pekao24, która jest dostępna w języku ukraińskim. Zapewnia też możliwość rozmowy z konsultantami, którzy posługują się językiem ukraińskim. Wystarczy zadzwonić na infolinię: +48 22 591-22-20.

Czas wolny – atrakcje bezpłatne dla obywateli Ukrainy

Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam
Spotkania integracyjne dla mam i dzieci z Ukrainy oraz polskich rodzin
Spotkania odbywają się w różnych miejscach w Nowym Sączu, np. Sala Zabaw Mały Robinson, Park Trampolin Jump ManiaCentrum Wspinaczkowe Boulder Zone, i inne
Aktualny terminarz spotkań: https://www.facebook.com/KlubAktywnychMam
tel. 695 455 644

Centrum Wspinaczkowe Boulder Zone
młodzież, dzieci powyżej 4 roku życia i dorośli
Poniedziałek 14:00-16:00
Wtorek 13:00-16:00
Środa 14:00-16:00
Czwartek 13:00-16:00
Piątek 13:00-16:00
http://boulder-zone.pl/

Sala Zabaw Mały Robinson
od poniedziałku-piątku od 10:00-19:00
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 169
https://malyrobinson.pl/nowy-sacz/

Sądecka Biblioteka Publiczna- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Nowy Sącz, ul. Lwowska 21
każdy poniedziałek od 16:00-18:00 – Polsko-Ukraińskie spotkanie z bajką
https://sbp.nowysacz.pl/

Jump Mania
od poniedziałku do piątku od 13:00-16:00
(wejścia o pełnych godzinach)
Nowy Sącz, ul. Zielona 27
https://jumpmania.pl/


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu
ul. Św. Kunegundy 16
Zajęcia kreatywne wspierające dzieci i dorosłych w trudnej sytuacji, pomagające w oswojeniu emocji, Prowadzi Pani Małgorzata Ryniewicz.
wtorek 17:00-19:00 – Dzieci Dzieciom
czwartek 17:00-19:00 – Mamy Mamom
Zapisy odbywają się poprzez stronę:  https://www.facebook.com/tpdnowysacz
tel: 662 576 605

Kino Helios w Nowym Sączu
ul. Lwowska 80
Seanse dla dzieci z dubbingiem ukraińskim
Terminy: https://www.helios.pl/39,Nowy-Sacz/Repertuar/

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
Stary S
ącz,  Rynek 5
Centrum Kultury w Starym Sączu, w każdą sobotę w godzinach 12:00 – 14:00, oferuje dla obywateli Ukrainy czas i przestrzeń klubu Pegaz (1 piętro, kamienicy przy Rynku, wejście od ulicy Kopernika 1)
Zapewniona spokojna atmosfera, przestrzeń do spotkań, kawa i herbata oraz darmowy dostęp do internetu.
https://www.facebook.com/CentrumKulturyiSztuki

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wprowadziło, dla osób posiadających status uchodźców z Ukrainy, specjalny bilet wstępu na wydarzenia kulturalne.
Bilety w cenie 1 zł obowiązują na wszystkie wydarzenia kulturalne (z wyłączeniem seansów kinowych) orgaznizowane przez MCK SOKÓŁ. Osoby chcące skorzystać ze specjalnego biletu zobowiązane są do okazania przy zakupie oraz przed wejściem na wydarzenie zaświadczenia tożsamości wydanego przez Konsulat Generalny Ukrainy. 
Bilety dostępne są w kasie MCK SOKÓŁ 
Nowy Sącz, ul. Długosza 3, czynnej: pn.-pt. 8:00-20:00, sob.-nd. 12:00-20:00.
https://mcksokol.pl/cykl/solidarni-z-ukraina?fbclid=IwAR2Yh-cIVF32ErgHXj998MPR4yAbVWse7QAYXTtYmQxf4bJxf-u2KhBvU6A

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
Nowy Sącz ul. Długosza 3
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Warsztaty kreatywne „Kolażowy zawrót głowy” – wykonanie prac plastycznych w technice kolażu.
Warsztaty „Galeria od kuchni” – oprowadzanie po budynku galerii.
Warsztaty „Być jak artysta…” – malowanie martwej natury przy sztalugach.
Warsztaty „Raz, dwa, trzy – wygrywasz Ty!” – wykonanie autorskich gier planszowych.
Warsztaty plastyczne „Wesoły plecak” – malowanie eko plecaków.
Szczegółowe informacje i zapisy na zajęcia:
https://www.facebook.com/events/670112580903402?ref=newsfeed

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Sączu
Jeśli kochasz zwierzęta przyjdź wyprowadzić na spacer pieski schroniskowe

Nowy Sącz, ul. Tłoki 24 d
Joanna Otto, tel. 602 360 689
https://www.facebook.com/schronisko.nowysacz

Kluby sportowe w Nowym Sączu / zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Akademia Sandecja – treningi dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Nowy Sącz, ul. Kilińskiego
Dawid Dumana, tel. 572 240 855
https://www.facebook.com/akademiasandecja

Klub Sportowy Biegoniczanka- treningi dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Nowy Sącz, Elektrodowa 49
Grzegorz Sołtys, tel.  602 223 691
https://www.facebook.com/KS.Biegoniczanka1954

Klub Sportowy Rugby Biało-Czarni – rugby dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Nowy Sącz, ul. Sportowa 12
Grzegorz Goliński, tel. 793559229
https://www.facebook.com/bialoczarni

Klub Sportowy Chruślice  – treningi dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Nowy Sącz, os. Barskie, os. Chruślice
Marcin Bocheński, tel. 792 468 238
https://www.facebook.com/KsChruslice

Ludowy Klub Sportowy Zawada Nowy Sącz – treningi dla młodzieży  i dorosłych
Nowy Sącz, ul. Sportowa 12
Kamil Wójs, tel.  739 000 573
https://www.facebook.com/LKS-Zawada-Nowy-S%C4%85cz-813636288975071

Sądeckie Towarzystwo Siatkarskie Sandecja – treningi dla dzieci i młodzieży w siatkówce
Nowy Sącz, ul. Żeromskiego
Sławomir Wojta, tel. 695 180 015
https://www.facebook.com/sts.sandecja.nowysacz

Uczniowski Klub Sportowy  Dwójka – treningi dla dzieci i młodzieży w piłce ręcznej
Nowy Sącz, MOSiR, ul. Nadbrzeżna
Dorota Basta, tel.  535 901 418
https://www.facebook.com/sts.sandecja.nowysacz

Uczniowski Klub Sportowy  ŻAK – treningi w koszykówce
Nowy Sącz, MOSiR, ul. Nadbrzeżna
Ania Orzeł, tel. 794 580 664,  dzieci w wieku 3 – 8 lat, poniedziałki godz. 16.30, środy godz. 16.00
Dawid Kopiec, tel. 604 126 133, dziewczęta od lat 9 i więcej
https://www.facebook.com/ukszaknowysacz